Powszechna deklaracja praw zwierząt

Brzmienie ostatecznego tekstu przyjętego przez Międzynarodową Ligę Na Rzecz Praw Zwierząt i należące do niej ligi krajowe na Trzecim Międzynarodowym Spotkaniu Na Temat Praw Zwierząt (Londyn, 21-23 września 1977). Deklaracja, ogłoszona 15 października 1978 r. przez Ligę Międzynarodową i należące do niej ligi krajowe, stowarzyszenia oraz osoby prywatne, których wolą jest współdziałanie z Ligą, będzie przedłożona Organizacji Narodów Zjednoczonych Do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNO).

PREAMBUŁA
Zważywszy na to, że wszystkie zwierzęta mają prawa, Zważywszy na to, że lekceważenie i pogarda dla praw zwierząt przejawiła się i przejawia się pogwałceniem przez człowieka praw natury i zwierząt. Zważywszy na to, że uznanie przez gatunek ludzki praw do istnienia innych istot żywych, takich jak zwierzęta, jest podstawą współistnienia tych gatunków na świecie, Zważywszy na to, że dokonano masowych zbrodni na zwierzętach i że stale istnieje groźba ich popełnienia, Zważywszy na to, że poszanowanie zwierząt jest bezpośrednio powiązane z poszanowaniem człowieka, Zważywszy na to, że od dzieciństwa człowiek powinien być uczony obserwacji, zrozumienia, poszanowania i kochania zwierząt, NINIEJSZYM OGŁASZA SIĘ:

Artykuł 1
Wszystkie zwierzęta rodzą się z równym prawem do życia i do istnienia.

Artykuł 2
1. Wszystkie zwierzęta mają prawo do szacunku.
2. Człowiek, jako przedstawiciel gatunku zwierząt, nie może rościć sobie praw do wyniszczenia lub nie licującego z godnością ludzką wykorzystywania zwierząt. Jego obowiązkiem jest wykorzystywanie swej wiedzy dla dobra zwierząt. 3. Wszystkie zwierzęta mają prawo do opieki, troski i ochrony ze strony człowieka.

Artykuł 3
1. Żadne zwierzę nie może być źle traktowane lub być obiektem okrutnego traktowania.
2. Jeżeli zwierzę ma zostać zabite, to akt ten powinien być wykonany natychmiast i bez dodatkowego cierpienia.

Artykuł 4
1. Wszystkie zwierzęta mają prawo do życia na wolności w ich środowisku naturalnym, którym może być ląd, powietrze lub woda, oraz powinny mieć prawo do prokreacji.
2. Pozbawienie dzikich zwierząt wolności, nawet w celach naukowych, jest naruszeniem tego prawa.

Artykuł 5
1. Zwierzęta z tych gatunków, które tradycyjnie zamieszkują wśród ludzi, mają prawo do życia i wzrastania w rytmie i warunkach typowych dla tych gatunków.
2. Jakiekolwiek zakłócenie tego rytmu lub warunków jest naruszeniem tego prawa.

Artykuł 6
1. Wszystkie zwierzęta domowe maja prawo do naturalnej śmierci.
2. Porzucenie zwierzęcia jest okrutną i hańbiącą praktyką.

Artykuł 7
Wszystkie zwierzęta pociągowe mają prawo do odpowiedniego ograniczenia czasu trwania i intensywności ich pracy, do odpowiedniego pożywienia i odpoczynku.

Artykuł 8
1. Wykonywanie na zwierzętach eksperymentów przynoszących im cierpienie fizyczne i psychiczne jest sprzeczne z prawami zwierząt, bez względu na to, czy są one dokonywane w celach naukowych, medycznych, komercyjnych lub innych.
2. W tych przypadkach muszą być stosowane lub opracowane metody zastępcze.

Artykuł 9
W sytuacji, kiedy zwierzęta sa wykorzystywane w przemyśle spożywczym, powinny one być hodowane, transportowane, przetrzymywane i zabijane bez zadawania zbędnego cierpienia.

Arykuł 10
1. Żadne zwierzę nie może być wykorzystywane dla rozrywki człowieka.
2. Wystawy i widowiska z udziałem zwierząt uwłaczają ich godności.

Artykuł 11
Każda praktyka stanowiąca bezmyślne zabijanie zwierzęcia jest zabójstwem żywego organizmu, to jest przestępstwem przeciwko życiu.

Artykuł 12
1. Każdy akt masowego zabijania dzikich zwierząt graniczy z ich zagładą, to jest przestępstwem przeciwko gatunkowi.
2. Zanieczyszczanie i niszczenie środowiska naturalnego prowadzi do masowej zagłady zwierząt.

Artykuł 13
1. Martwe zwierzęta powinny być traktowane z szacunkiem.
2. Filmy zawierające sceny brutalnego traktowania zwierząt powinny być usunięte z kin i telewizji, z wyjątkiem filmów przeznaczonych do celów edukacyjnych.

Artykuł 14
1. Organizacje, które bronią praw zwierząt powinny mieć swoich przedstawicieli w rządzie.
2. Prawa zwierząt, podobnie jak prawa człowieka, powinny być prawnie usankcjonowane.